måndag, oktober 15, 2007

Jämställdhet ger win-win

Jämställdheten är vår viktigaste demokratifråga. I ett jämställtsamhälle mår alla bra och är trygga. Jag har under min tid som jämställdhetsansvarig uppgraderat jämställdheten på landskapsregeringen genom att inrätta en särskild enhet för jämställdhetsfrågor och också utsett en chef för den -det är en viktig symbolfråga precis som jämställdheten numera har en egen rubrik i allmänna motiveringen i budgeten. Det var symbolfrågorna.
Konkret har jag sett till att det nu finns en proffessionell kvinnojour att ringa till från Åland. I kampen att få bukt med mäns våld mot kvinnor har mansgrupper dragit i gång och det har fungerat över förväntan. I tre års tid har jag varit ordförande för operation kvinnofrid som på olika sätt lyft frågan om mäns våld mot kvinnor på olika plan och fört diskussioner med olika myndigheter. Nästa steg blir att starta upp grupper för utsatta kvinnor och åtgärder för att ta hand om barnen som lever i familjer med våld.

Jag har haft en stark fokus på kunskap. Utan genuskunskap blir det ingen utveckling på jämställdhetsområdet. Socialarbetare, skolpersonal, läkare, sjukvårdspersonal och poliser har fått utbildning om mäns våld mot kvinnor. Barnomsorgspersonalen har fått en extra satsning på utbildning i jämställdhet - det är det man måste börja. Nästa är skolpersonalen - ett jätteprojekt har precis dragit igång. Vi har också arrangerat en utbildning vi kallat "Normal" och dragit igång pojkgrupper - med målet bland annat att få pojkar att våga öppnas sig och prata mera.
Vi har också genomfört ett "Flickaprojket" för att stärka flickors självkänsla. Hälsovårdarna har fått utbildning om flickor och sexualitet.
Vi har också arrangerat flera nordiska konferenser om jämställdhet på Åland under min period. Temana har varit bl.a kön och våld samt om jämställdhet och familjeliv.

I kampen för lika lön har jag fört diskussioner med arbetsmarknadens parter och beställt en utredning av ÅSUB för att få mer kunskap i hur löneskillnaderna kunde utjämnas. I veckan kommer jag att tillsätta en likalönkommission som skall hålla fokus på likalönproblematiken och presentera sitt förslag till lösning på frågan. Jag anser att vi måste lägga undan en pott pengar varje år för att inom låt säga en femårsperiod ha en summa som förhoppningsvis skall råda bot på åtminstone en del av orättvisorna.

Kvinnornas andel i privata bolags styrelser är en aktuell fråga på nordisk nivå. Åland har inte behörighet över aktiemarknadslagstiftningen. Däremot kommer Åland, på mitt initiativ, att vara med i en nordisk undersökning över hur det står till med jämställdheten i våra styrelsen. Förhoppningsvis skall det stimulera till en uppryckning - betydligt trevligare sätt än kvotering.
Jämställdhet lönar sig! En pinfärsk undersökning visar att företag med kvinnlig VD eller med majoritet kvinnor i styrelser är 10 % lönsammare! Det här språket måste väl ändå näringlivet förstå. Dessutom har det visat sig att företag med könsmässig blandning är mer innovativa och framgångsrika än andra. Vetenskapligt, statisktiskt välunderbyggda studier visar att innovatioerna ökar med upp till 100%

Ta vara på hela kompetensen!

Under min tid vid rodret har vi också äntligen fått en jämställdhetsplan inom förvaltningen och vi har ändrat jämställdhetslagen så att vi nu också har en JÄMO-funktion på Åland. Under många år har ålänningarna som är anställda inom offentlig sektor inte haft någon att vända sig till när man känt sig diskriminerad - nu är det åtgärdat!
Du läste rätt den är enbart för den offentliga sektorn - den privata sektorn hör till rikets behörighet. Vi för dock diskussioner med riket om vi på Åland inte borde sköta åtminstone informationsverksamheten för den privata sektorn på Åland - på sikt hoppas vi kunna ta över behörigheten för hela jämställdhetspolitiken - men vi börjar i små steg med en överenskommelseförordning.

Inga kommentarer: