onsdag, april 27, 2016

Regeringen behöver bli mer öppen, transparent och vi förväntar oss att vi lever i en modern demokrati.

Nu är remissdebatten om tilläggsbudgeten avslutad. Jag har hållit tre anföranden idag om utbildning, vikten av politiska relationer och kontakter till vår omvärld och om självstyrelsen. Jag avslutade med att diskutera lite kring demokrati.
Jag kunde konstatera att regeringen begär fullmakt in blanco för sina inbesparingar. Vi har inte haft möjlighet att på ett övergripande plan som folkvalda få säga vad vi tycker. Efter att budgeten är klubbad kommer regeringen efter utredningar att överenskomma slå fast hur det ska bli och lägga in det i budgeten för 2017. Vi hoppas regeringspartierna snarast sammanstrålar och kommer överens om vad budgeten egentligen innehåller. Idag har åsikterna gått isär på många punkter. Om vi inte får information till lagtinget och kan föra öppna diskussioner så blir arbetet helt internt inom regeringen utan insyn och utan att vi folkvalda involveras och ålänningarna kan följa med. När de utredda förslagen väl är i budgeten är det inte lätt att ändra annat än möjligen mindre justeringar.
Det andra demokratiproblemet är att det varit glest, stundtals nästan tomt, i regeringsbänkarna. Lantrådet har sagt att regeringen är lyhörd för vad vi folkvalda säger. Det vore då önskvärt med närvaro och att de folkvaldas synpunkter borde förtjäna större respekt, prioritet och engagemang. Vi valde också att ge åtta frågor på förhand till regeringen så att vi skulle få bra svar och så att den skulle kunna förbereda sig. Men det arbetssättet var tydligen inte uppskattat för frågorna har helt förbigåtts med tystnad. Den här debatten har inte regeringen visat mycket intresse för.
Vi får hoppas att regeringen blir mer öppen, transparent och att vi får en modernare demokrati.

måndag, april 25, 2016

Centerns gruppanförande

Herr talman!
I samband med presentationen av regeringsprogrammet lovade lantrådet att regeringens politik skulle konkretiseras i den första tilläggsbudgeten. Vi skulle få veta hur landskapets ekonomi skall balanseras och det som regeringen kallar för hållbarhetsgap på 20 miljoner skulle avskaffas.
Nu har vi fått regeringen Sjögrens första tilläggsbudget. Tilläggsbudgeten innehåller en del vällovliga ambitioner och åtgärder,men tyvärr lever den inte upp till det som sades i samband med presentationen av regeringsprogrammet. Vi tycker den är kall, saknar framtidstro och uppbyggande åtgärder. Den föreslagna politikenbromsar oss in i framtiden. Regeringen vill centralisera men inte bara från landet till staden utan även centralisering från Åland till Helsingfors. Självstyrelsepolitisk verkar regeringen vilja ta steg mot att göra Åland till en kopia av Finland, istället för ett samhälle som är unikt och tänker själv.
Vi har fått ett förslag från regeringen som drabbar de mest utsatta.
Alltför få svar ges och många frågor lämnas obesvarade.
Vi vill ha en bra och substantiellt innehållsrik debatt därför gav vi regeringen lite försprång och gav en del av våra frågor på förhand och vi förväntade oss att lantrådet eller finansministern skulle gett oss tydliga svar på åtminstone följande öppna frågor;
1) Hur skall inbesparingen på 700 000 euro inom de sociala stöden förverkligas, vilka stöd kommer att sänkas? Vilka befolkningsgrupper är det berörs?
2) Vilka större investeringar kommer att genomföras under perioden och på vilket sätt avses de finansieras? Över budgeten, via bolag eller med annan extern finansiering?
3) Har landskapsregeringen analyserat de socialpolitiska och kommunalskattepolitiska konsekvenserna som sänkningen av landskapsandelarna med fyra miljoner kommer att innebära för innevånarna, speciellt i de små kommunerna?
4) Det finns flera reformer som har beröring med varandra, bla Kommunternas social tjänst, kommunreformsutredningenpå Åland, ny kommunallagstiftning och social- och hälsovårdsreformen i Finland. Vilken är LR:s strategi. Vad skall förverkligas och i vilken ordning?
5) Varför finns det inte någon driftsprivatisering i tilläggsbudgeten?
6) Hur och på vilka områden skall de återstående två tredjedelarna (c 15 miljoner euro) skäras underperioden?
7) att spara två miljoner euro inom ÅHS kommer sannolikt att få konsekvenser för sjukvården. Vilka prioriteringar gör landskapsregeringen inom vården?
8) Om ombudsmannamyndigheterna flyttas till Finland, vilken självstyrelsepolitisk signal ger det och vilka garantier finns det långsiktigt för service på svenska?
För att vi ska kunna ta ställning så behöver vi underlag och veta vad som föreslås. Det har också alla de som ska arbeta med att förverkliga budgeten rätt till och framför allt det är en förutsättning för att ni som regering garanterat ska orka klara av att genomföra reformerna. För att kunna arbeta hållbart och framåtsyftande behöver vi också veta hur inbesparingarna ska se ut 2018 och 2019. För att kunna arbeta hållbart behövers det konsekvensanalyser. Hur står sig förslaget i förhållande till målsättningen att Åland ska vara ett hållbart samhälle 2051 – ekonomiskt, socialt och miljömässigt vilka är konsekvenserna?
Vad betyder förslaget för vår framtid, våra barn. Vi saknar den utlovade barnkonsekvensbedömningen. Vilka är konsekvenserna för barnen?
Vi önskar också veta vilken förändring av beskattningen som landskapsregeringen anser att behövs med tanke på näringslivets utveckling?
Låt oss lyfta blicken lite. Vad är det viktigaste för ett framgångsrikt samhälle? Jag har sökt runt efter uppgifter och svar som förenar fler länder, organisationer eller forskningsrapporter – för att få en bredare bild.
Det viktigaste för ett framgångsrikt samhälle anges ofta vara utbildning och skola med behöriga lärare. En skola där ingen får ställas utanför och där allas kapacitet tas tillvara. Här har regeringen är fantastiskt möjlighet och avgörande uppgift för att skapa en skolform som dessutom kommer att locka till inflyttning av alla de som uppskattar en hög kvalitet på skolan.
Från näringslivshåll lyfts immateriella rättigheter som något som blir allt viktigare för företags tillväxt och utveckling. Studier visar att företag med patent, varumärken och designrätter har fler anställda och högre intäkter än företag utan sådana tillgångar. De har fler anställda, betalar i genomsnitt 20 procent högre löner, har i genomsnitt 29 procent högre intäkter per anställd. Vad betyder det här för Åland och vad för Åland för att vara med i utvecklingen.
För ett framgångsrikt samhälle anses det viktigt att det ledsframgångsrikt. Det behövs ledare som är tydliga om uppgifter, roller och ansvarstagande, som bryr sig om sina medarbetare är medveten om att varje situation påverkas av vad vi säger och gör och hur vi har det inombords. Alltså skapa en vision och se till att den förankras bland medarbetarna och kompletteras med mätbara mål. Det behövs tydlighet och en ledning som vet vad man vill göra. Det finns inga genvägar men det skadar oerhört att använda svepande formuleringar som skapar oro och osäkerhet. Det kostar mycket pengar.
Integrationsfrågan står högt på många regeringars politiska dagordning. Individens integration är beroende av en mångfald faktorer där tillgången på arbete är den viktigaste. Ordnar det sig med arbete så kommer de andra delarna med på samma gång. Välkomna med spännande åtgärder som skapar förutsättningar för nya jobb
Förstås lyfts folkhälsomålen som innehåller bla tillgång på bra mat, motion, ekonomisk trygghet och tillhörighet i samhället. Därför tycker vi att prioriteringen att spara mest på ÅHS är fel.
Det här är några exempel. Tyvärr har dessa frågor mycket litet om ensnågot utrymme eller prioritet i förslaget till budgeten som vi nu fått och som anger riktningen för resten av året.
Resten av året, det är också något nytt för mandatsperiodens första budget. Tidigare regeringar har i den redovisat för reformer och den övergripande politiken för hela mandatperioden. Förslaget vi nu har till behandling upptar bara vad som ska genomföras i år – för bästa regering, ni kan väl inte mena att det här är mandatperiodens ambitioner?
Många av de utmaningar vi står inför på Åland väljer regeringen att skjuta framför sig. Många av inbesparingarna får ”Någon Annan” ta ställning till. Vill man bedriva en politik som ska göra landskapet effektivt och där personalen ska stanna kvar och arbeta och trivas så behöver ni ge avsked till ”Någon Annan”. Någon Annan löser inga problem men skapar med sin otydlighet onödigt dyra lösningar och personal som i värsta fall får arbetsrelaterade utmattningssymtom.
Åland har självstyrelse! Självstyrelsen är något vi ska använda samtidigt som vi måste värna och utveckla den. Den är ett fantastiskt instrument som ger oss möjligheter att utveckla vårt samhälle. Vad är Ålands regering på väg att göra med vår självstyrelse?
Det finns ett gammalt talesätt som säger "det blir som man tänker". Sällan har ett talesätt besannats så snabbt som under den här mandat perioden. När den nuvarande regeringen tillträdde lade den största energin på att lyfta fram alla problem och formulerade ett så stort strukturellt underskott som möjligt. Det skulle bli "blod svett och tårar".
När fem månader gått kan vi konstatera att Åland förlorat ett vindkraftsstöd på 60 miljoner euro, fått ett löfte om höjd klumpsumma som två dagar senare av finansministern förvandlades till ytterligare en utredning på finansministeriet, Chipsfabrikens framtid är i vågskålen och social-och hälsovårdsreformen i Finland hotar dränera Åland på ytterligare ca 16 miljoner euro och vad betyder den i förhållande till vårt svenska språk? Det blir som man tänker. Det är dags för regeringen att börja formulera positiva framtidsvisioner som kan ge ålänningarna framtidstron tillbaka.
Vi såg fram emot tilläggsbudgeten som skulle ge regeringen en ny chans att visa sina planer efter problemet att hitta gemensamma politiska lösningar i det otydliga handlingsprogrammet.
Låt oss hoppas att regeringen inte väljer att utöver alla redan existerande kriser skapar en kris i den kommunala sektorn och därigenom försämra basservicen och tryggheten i det åländska samhället.
”Nya tag” betyder för oss positiv förändring. Regeringen har hittills tyvärr gett uttrycket ett annat innehåll.
Vi delar inbesparingsambitionerna men vi har gjort en annan prioritet. Vi spara mindre på ÅHS och vi spara mindre på utbildningen tar istället mer i från de hårda värdena som tex infrastruktur.
Vi kommer i debatten att återkomma till fler synpunkter på förslaget och presentera våra motioner Motionerna är vår möjlighet att bidra till förbättringar av regeringens budgetförslag som vi gör lite varmare.

onsdag, april 06, 2016

Vårfågeljakten visar regeringens skakighet

Det här var annorlunda... Delar av regeringen håller presskonferens. Men ministern som har hand om ärendet hör inte till den delen som presenterar sin syn på ärendet. Hon ska lägga fram sitt förslag för regeringen på torsdag.

Förtroendet för varandra verkar svagt. Kommunikationen sköts tydligen via media istället för att prata med varandra inom regeringen.

Det inger inte trygghet för Åland och visar inte heller stabilitet från vår ledning.

För egen del tror jag inte på att minska kvoten.

Det bästa sättet att skydda fågelstammen är att tillåta en reglerad jakt kombinerad med viltvårdsinsatser.

Det hoppas jag att regeringen tydligt, på plats, förklarat för kommissionen.

måndag, april 04, 2016

Regeringens tobakslag blev en tummetott.

Om drygt 20 år ska hela Åland var tobaksfritt.

I Ålands regerings handlingsprogram slås en huvudmålsättning fast – att minska alkohol- och tobakskonsumtionen.

Regeringen konstaterar att tobaksanvändningen tillsammans med tre andra faktorer är en börda för samhället i form av sjuklighet och tidig död och att tobaken är särskilt skadlig. Särskilt bör hälsoskydd främjas särskilt för att minska förekomsten av rökning bland ungdomar. Dessutom slås fast att tobak är en av de enskilt största hälsoriskerna och inkörsport till missbruk och droger.

Regeringen skriver att den agerar för att minska efterfrågan tillgång och tillgänglighet på tobak.
Men sen när man fortsätter och läser paragraferna så ska det införas förbud mot elektroniska cigaretter. Men inte mot alla e-cigaretter utan endast mot de som är smaksatta t.ex. med hallon och lakrits.

En av tyngdpunkterna i EU;S direktiv är att tobak inte ska exponeras. Av alla drogpolitiska program som parlamentariskt tagits fram har konstaterats att ökad tillgänglighet ökar även förbrukningen. Men nu är det plötsligt oviktigt. Men varför inleds då lagstiftningen med att berätta att regeringen minskar tillgänglighet, tillgång och exponering? Lagstiftningen är inte färdig – den hänger inte ihop.

I Åbo underrättelse kan man läsa ”Fritt fram att exponera tobak på Åland”. Fint varumärke – eller hur!

fredag, april 01, 2016

Kanske vi kan spara och klara oss utan vår regering?

Den slutsatsen blev jag tvungen att dra idag efter att jag frågat vad regeringen gjort åt det faktum att våra nyanlända ålänningar kommer att tvingas åka till Åbo för att få uppehållsrätt. Frågan är av regeringen prioriterad som av ”yttersta vikt”, ändå har den politiskt inte gjort någonting för att få en ändring i ärendet. Det som gjorts är att det skickats ett utlåtande som en tjänsteman sammanställt inom landskapsregeringen – inga ansträngningar har gjorts för att undvika denna förändring, inga kontakter har tagits till ministern i Finland. Jag frågade vad minister Fellman kommer att säga till våra nyinflyttade ålänningar om hur detta ärende har skötts och hur prioriterad frågan egentligen är? Det som gjorts är det som tjänstemännen gjort, var ungefär svaret. Det som oroar mig är att det är en fråga av ”yttersta vikt” – hur sköts då de frågor som ”bara” är viktiga?

Dessutom borde ärendet fattats på föredragning av ministern i plenum. Så står det i lagen. Minister Fellman svarade att hon inte hann och att hon därför valde att fatta beslutet själv. Hon sa också att det var min sak att ta till åtgärder om jag ansåg att hon gjort fel....!!! När och vem har rätt att välja om man följer lagen eller inte? Anser regeringen att man kan välja själv om man ska följa lagen eller inte? Hur skulle det bli om vi andra i samhället skulle göra så. – Jag fick lite ont om pengar den här månaden så jag väljer att inte betala någon kommunalskatt – orimligt förstås.

Lantrådet var inte på plats idag – så det här blir väl för henne att styra upp. Nu får vi hoppas att regeringen innan den ikväll släcker sina lampor och avslutar arbetsdagen funderar igenom vad de behöver ha med sig hem i portföljen och läsa på så att nästa vecka förhoppningsvis blir en bättre vecka.

För egen del ska jag byta romanen ikväll mot ”Tobaksdirektivet” och se hur väl regeringen lever upp till skrivningarna i handlingsprogrammet i sitt förslag till tobakslag som vi ska debattera på måndag.

Trevlig helg!