onsdag, september 28, 2011

"Vems flicka är du då?" är inte alls pinsamt

Min vän Emina Arnautovic berättade om en kulturkrock (hon har nog berättat om flera)när hon flyttade från Bosnien till Finland. Hon var van att presentera sig med namn och något om sin familj. Att hon heter Emina och något om hennes föräldrar och var hon växt upp tex. När hon kom till Finland var det namn och titel som gällde. Plötsligt fick det för mig sedan tidigare lite pinsamma "vems flicka är du då?" en ny innebörd. Vi är internationella på Åland - så gör man tydligen på många platser ute i Europa och vi visar mer ett engagemang för själva människan än för det hon "är".

tisdag, september 27, 2011

Beslutet om strandtomter är varken kontrollerbart eller ansvarsfullt!

Inflyttade fastboende skall få möjlighet att köpa strandtomt. Centern anser att vi behöver fler ålänningar.
För att skärgården och glesbygden ska utvecklas så behövs nya skattebetalare.
Det nyligen fattade beslutet som ändrar hanteringen av våra jordförvärvsregler är inte genomtänkt. För det första så finns inga kriterier för vad planering innebär. Avses att kommunen skall planera och fysiskt förverkliga infrastruktur för området eller räcker det med att markägaren köper sig en planering från en konsultbyrå? Eftersom beslutet inte har stöd i lag finns ingen beredning och ingen definition på vad "planering" betyder.
En andra fråga är vad som avses med fast boende? Som beslutet är fattat är det möjligt att innan köp skriva sig på Åland och efter köp skriva sig tillbaka på sin hemort. Utan lagstiftning finns det ingen definition på vad "fastboende" betyder.
Lagtingets parlamentariska kommitté har i sitt betänkande påtalat att uppföljning av jordförvärvsbesluten brister allvarligt idag och att lagstiftning behövs.
Det finns en risk att målet att få en levande skärgård och glesbygd får helt motsatt effekt med det förhastade beslutet.
Riskerna är att Åland istället för att berikas med nya inflyttade blir ett semesterparadis som lever upp några veckor då och då och att prisnivåerna blir så höga så att de som verkligen vill bo och leva på Åland inte har råd att köpa tomt.
Istället för slarvigt beslut i panik inför valet behövs en reform som ger mera livs- skattekraft till Åland!

måndag, september 26, 2011

En kommun - får vi rikemansskolor och skattehöjning?

Jag tar inte ställning till hur många kommuner som behövs på Åland. Det är kommunerna själva bäst skaffade att avgöra. Det finns många fördelar med att samla kompetens i större helheter och på så sätt skapa bredare service och mindre sårbarhet.
Att låta kommunerna finna samarbets- och hopslagningsformer själva kan uppfattas som mindre effektivt – på kort sikt.
En del talar om att Åland skall ha en kommun. Det låter smidigt och enkelt – men toppstyrt och flera frågor infinner sig.
Jag är stolt över att Åland har många grundskolor. Genom regelbunden tillsyn och nya beslut följer vi upp att kvaliteten är jämbördig. På Åland finns barn från alla samhällsklasser och befolkningsgrupper i alla skolor. Alla utvecklas och berikas tillsammans. Det här är en rikedom vi skall värna om! Här finns inga ghetton eller slumområden.
Hur blir det om Åland blir en kommun? Kommer medvetna föräldrar att sammanföra likasinnades barn i samma skola? Dithän har utvecklingen gått i Sverige – och delar av Finland följer efter…
En andra fråga bland många är - vilken nivå skall vi ha på servicen? Har vi en kommun så måste alla ha rätt till samma service. Vi har tuffa ekonomiska tider – betyder det att de som har god service får räkna med en försämring – eller är det högsta service som skall följas - hur skall det finansieras?
Viktiga frågor som behöver få svar.
Jag tror på reformer och organisationsförändringar som gör att vi kan få bättre ekonomi , god service, fler jobb och ökad bosättning på hela Åland.

Lycka till Annie - redan första vardagen höjer hon profilen

Hon är tuff Annie Lööf, svenska centerns nya partiledare. Från dagens knappa 6% av väljarstödet konstaterar hon kaxigt att hon ska göra centern till ett 20% parti. Omöjligt är det inte. På Torbjörns Fälldins tid röstade nästan 30% på centern.

Hon har sagt att hon har Margaret Thatcher som politisk förebild och att Ayn Rands ”Och världen skälvde” är den bästa bok hon läst. Hon är nyutexaminerad jurist, tydlig och rätt fåordig och har fungerat som partiets ekonomisk-politiska talesperson. Hon är uppvuxen i mörkaste Småland, har varit division 2 fotbollsvakt. Hon räknas till ”Stureplanscentern” och har ett oproblematiskt förhålande till invandring, samkönade äktenskap, sociala medier och är kompis med Fredrick Ferderley.

Maud har varit en skicklig och karismatisk ledare på många sätt. Hon lyckades skilja sig från moderaterna på ett elegant sätt 2006 och hon är verkligen Alliansens moder. Utan henne hade det inte blivit någon allians. Sen är det en annan sak att centern i alliansregeringen hjälpt moderaterna så mycket att de bleknat, hamnat i skuggan och även blivit otydlig i sin profil och därmed även förlorat väljarstöd.

Jag önskar Annie lycka till och hoppas att hon kan skilja centern från moderaterna lika framgångsrikt som Maud gjorde 2006 och att hon blir hela Sveriges gröna röst. Redan första vardagendagen med henne som partiledare kan vi utläsa en tydlig skillnad mellan centern och folkpartiet. I kärnkraftsfrågan.

söndag, september 25, 2011

Här presenteras bokslutet över kulturpolitiken

Det är dags att utvärdera och göra ett bokslut över regeringens arbete. Inom kulturens område är jag stolt över att kultur- och kongresshuset Alandica har förverkligats och invigts. Taklagfest har just firats för det om- och utbyggda sjöfartsmuseet, ett komplicerat projekt med många inblandade. Vi har förverkligat en högklassig hantverksutbildning i Ålands Folkhögskola.
Vi har fört fram ett mediapolitiskt program med förslag på ett rättvisare avgiftssystem. Vi har genom ett kreativt stödsystem och gott samarbete räddat Bio Savoy och skapat ett Medis oavsett kommuntillhörighet .
Jag har haft ambitionen att ägna samtliga politikområden inom min portfölj stor uppmärksamhet. Min uppgift som kulturminister är att tillse att olika kulturyttringar får de resurser som de behöver för att kunna verka och utvecklas. För att kunna det har jag aktivt deltagit i olika kulturevenemang och möten för att kunna vara lyhörd och lyssna hur olika kulturyttringar mår och för att ta del av verksamheterna. Jag har besökt i snitt 40 olika typer av kulturevenemang per år under perioden dvs minst 160 stycken totalt under perioden. Det är mycket, men väl investerad tid för att uppgradera och komplettera mina erfarenheter och min kunskap.
Den direkta fördelningen av medel sköts av en parlamentarisk tillsatt kulturdelegation. Utöver den är jag stolt över att litteraturnämnden och musiknämnden har införts under den här perioden. Avsikten är att få in mera detaljerad sakkunskap i beredningen av finansieringsbeslut. Konstnämnden fanns sedan tidigare.
För mig har det också varit viktigt att under den här perioden lyfta kulturen som politikområde. Kultur inte en guldkant för fritiden. Kulturens roll för den enskilda människan och samhällets utveckling, konkurrenskraft men även som viktig faktor inom vården och socialt har enorm potential.
I en artikel i onsdagens Nyan frågade sig reportern om kulturen är en ickefråga, eftersom det inte förs någon debatt.
Kulturpolitiken har under lågkonjunkturen fått behålla sina resurser trots att landskapets inkomster sjunkit med 30 %. I samtal med kulturintresserade i våra närområden uttrycks en beundran för vår förmåga att klara att upprätthålla resurser till ett mycket rikt kulturliv på Åland.
Kan det helt enkelt bero på att regeringen lyckats tillse att kulturområdet fått utvecklas och må bra?

torsdag, september 22, 2011

Vi ska vara lika rädda om den offentliga ekonomin som den egna börsen!

Den offentliga ekonomin ska hanteras med samma omsorg som ens egen privata börs.

Har man för stora lån och utgifter så behöver man göra något åt situationen.

Det naturliga är att man funderar över om det är något i livsföringen som kan avstås ifrån och om det är något som man kan tillhandahålla på ett förmånligare sätt.Kanske kan man samåka eller dela en investering med grannen? Kanske hittar man ett sätt att få in ytterligare inkomster på? Allt för att få ekonomin att gå ihop - att få den i balans.

Mariehamn är överskuldsatt. Socialdemokraterna och liberalerna röstade 2009 igenom en "tillfällig" skattehöjning, för att köpa sig mer tid att hinna göra förändringar i stadens "livsföring". Nu talas det om att den temporära höjningen skall följas av en temporär höjning igen, eftersom ingen förändring åstadkommits!

Det är som om familjen istället för att se om sitt hus köper på avbetalning, tar ett smslån eller tigger lite mer pengar från grannen eller nån släktning. Varken särskilt tryggt eller långsiktigt.

För att vi med trygghet skall kunna förlita oss på en fortsatt hög kvalitet inom omsorgen och skolan måste vi se om vår ekonomi och sluta leva över tillgångarna och betala av våra lån!
Dessutom måste vi se till att staden har möjlighet att skaffa sig "extra inkomster" genom att stadsplanen möjliggör en utveckling så att företag vill etablera sig i staden.

Det krävs en ansvarsfull och ekonomiskt klok politik om vi vill ha en livfull stad med hög nivå på servicen till invånarna!

onsdag, september 21, 2011

Mariehamn ska utvecklas i Mariehamn

Mariehamns centern ser med besvikelse på den senaste periodens brist på utveckling av staden. I Mariehamn har det senaste året gått åt till att strida om två våningar. Striden resulterade i att frågan utreds vidare! Vi befarar att det handlar om att politiker inte vill bekänna färg före valet…
Under tiden som staden utreder utvecklas våra närområden. Vi måste skapa ett starkt centrum så att Mariehamn kan utvecklas i Mariehamn och inte bara utanför!
Vi måste skapa förutsättningar för att näringslivet kan utvecklas vidare i vår stad. Det generar arbetsplatser. En stark och levande stad med goda inkomster skapar resurser som kan satsas på våra kärnområden skola och omsorg. På Så sätt skapas trygghet och trivsel.
Ett samhälle som är överskuldsatt är varken stabilt eller tryggt. Mariehamns centern har initierat att staden skall göra upp ett program så att stadens skuldbörda per innevånare inte överstiger medeltalet för kommunerna i landskapet 2015. Stadsfullmäktige har gemensamt gått in för att följa vårt förslag. Det började bra men arbetet har inte klarats av att föra i hamn i den takt som planerades. Nu får vi nöja oss med att skuldbördan inte skall öka 2012.
Det behövs kraftfulla beslut och ansvarsfullt ekonomiskt tänkande som bygger på en genomarbetad beredning. Det behövs nya vägar till samarbeten inom Mariehamn men även med andra aktörer utanför. För resultat behövs politiker med beslutskraft, mod och vilja att förändra. Stabil ekonomi ger trygghet till invånarna!

måndag, september 19, 2011

Man är integrerad när man är lycklig

Vi har en gemensam utmaning – att ta tillvara våra nya inflyttade invånares kompetens. De måste få utgöra den resurs de verkligen är. Vårt arbete med validering och språkundervisning i svenska som även kopplas till praktiskt arbete är mycket viktigt. Skyndsamt behöver vi får ett center som kan ge samlad information och vardagsnyttig information för våra nya ålänningar. En viktig aktör för lyckad integration är föreningslivet. Både kultur- och idrottsföreningar möjliggör oftast deltagande utan att språket är ett hinder. Genom föreningslivet kan man binda ihop det roliga med det nödvändiga – att lära sig med och av varandra medan man utövar en hobby. Det ”nödvändiga” kan vara att lära sig samhällets koder, att prata svenska i vardagen samt att skapa ett kontaktnät och därmed få större möjligheter att påverka sin livssituation. För att det skall lyckas behövs mera kunskap. Integreringen är en process där en individ hela tiden utvecklas och försöker hitta en balans mellan de världar hon/han befinner sig i. Processen kommer att innehålla både glädje och sorg. Sorg över att släppa något från den gamla kulturen och glädje över det man kan behålla och att man kan ta emot av det nya. Det är viktigt med kunskap för både oss som tar emot och de som kommer hit. Med kunskap byts negativa känslor och irritation mot förståelse. När är man integrerad? Jag tror att man är integrerad när man känner sig lycklig. När man känner att man både har en framtid och ett förflutet i det nya samhället.

tisdag, september 13, 2011

Skogen är bästa platsen för att skapa nya ideer!

Kreativiteten är med all sannolikhet den tyngsta konkurrensfaktorn, nu och i framtiden. Det gäller att skapa kunskap om denna förmåga och på rätt sätt utveckla och utnyttja den till företagets bästa. Även inom offentlig förvaltning behövs kreativitet för att klara utvecklingen och för att ha en arbetsmiljö som är intressant. För många har ordet kreativitet en stark positiv klang. Det erbjuds det mängder med kurser och workshops för att lära ut kreativa tekniker för att få oss att tänka mer kreativt. Hjälper det? Kanke... Men en undersökning jag tog del av för en tid sedan visar att de flesta ideerna uppstår när man är i skogen. På andra plats återfinns "vid middagen". Semestern kommer trea följt av tjänsteresan på fjärde. "Under ett tråkigt möte" placerar sig femma medan ett intressant möte är sjua! Först på tionde plats återfinns de krativa teknikerna... Det här påminner mig om en artikel jag läste om ett IT företag som avskaffade kafferasterna för att på så sätt göra ett försök att höja effektiviteten. I korridoren placerades en kaffeautomat som erbjöd gratis kaffe av alla tänkbara sorter vilka kunde avnjutas vid skrivbordet. Resultatet blev att företaget födde färre nya ideer. Kreativiteten sjönk. Så jag skulle vilja komplettera listan ovan med kafferast och likställa den med "vid middagen". Jag tror på att fria diskussioner väcker nya fräscha ideer! Låt oss aldrig sluta umgås!

söndag, september 11, 2011

Centern är företagspartiet som stöder ett livfullt centrum

För ett livfullare centrum och för att staden skall vara intressant att bo i, flytta till och besöka så behövs fler bostäder och fler butiker.

Vi stöder fullt ut en utveckling av stadens centrum. Vi stöder att Magazintomten skall få bebyggas med åttavåningar.

I ansökan från entreprenören finns en snygg skissritning där de två översta våningarna utgör torn - ett förslag som vi tycker är t.o.m. snyggare än en kompakt och per våning större byggnad med något färre våningar.

Många pariter talar om företagsamhet och företagsvänlighet. Det räcker inte att prata....Handlarna i Centrum är helt eniga om att det behövs mer liv i Mariehamns centrum vi ger dem vårt fulla stöd.

måndag, september 05, 2011

Regionkommittens ordförande har besökt Åland


Regionkommittens ordförande Mercedes Bresso besöker Åland. Vi har haft intressanta diskussioner om vår rättmätiga rätt till parlamentsplats. Hon har bidragit med endel nya ideer bl a bekräftade hon en tanke om att vi borde testa att få undantag från sulfatdirektivet - vilket skulle vara oerhört värdefullt för vår sjöfart.

Vi besökte också bl a Trobergshemmet. Hon var mäkta imponerad över nivån på vår service och blev i det närmaste mållös när hon fick höra att vi har 0,8 personal per klient.Ändå vet vi att det kan vara oerhört tufft att jobba inom vården.