fredag, augusti 31, 2007

Alandica som kulturhus

Senhösten 2008 kommer Alandica kultur & kongress stå klar. Alandica är en viktig satsning för vår självstyrelse, för vårt språk och för vår kultur. Vi får en nationalscen för den åländska självstyrelsen och en viktig arena för större och mindre kulturprojekt på Åland.

Förhoppningen är att Alandica skall blir ett levande hus och en motor för det landbaserade kultur- och näringslivet.

Tiden fram tills huset står klart borde användas för att samla goda krafter för att ta tillvara alla möjligheter som arenan ger.

Kulturlivet är avgörande för människors och därmed också för samhällets utveckling. Ett kvalitativt och varierat kulturliv ökar Ålands attraktionskraft. Den åländska besöksnäringen är beroende av kulturella inslag.

Alandica kultur & kongress kommer, i enlighet med lagtingets beslut, att drivas av ett privat bolag. Bolaget KK-huset i Mariehamn Ab (ett dotterbolag till Wiklöf holding) kommer att ha en viktig roll i samspelet mellan kultur- och näringsliv.

I hyresavtalet mellan bolaget och landskapsregeringen finns reglerat om fastställda hyror för icke-vinstdrivande kulturföreningenar för utrymmen i första våningen. Utrymmen som kan användas för föreställningar för upp till 100 personer, övningslokaler mm. Där finns också artistloger, verkstad och andra viktiga utrymmen. Hyran för stora scenen och andra utrymmen i huset förhandlas med driftsbolaget.

Kulturlivets roll i Alandica hänger inte bara på driftsbolaget. Som tidigare ordförande i Kulturfestival på Åland såg jag ett stort behov av samordning av kulturen. Det behövs nätverk för att kunna bedriva verksamheten effektivare. I dag används mycket energi till administration när man i högre grad skulle vilja ägna sig åt att utveckla kvaliteten i programmet för evenemanget.

Ett samarbete kunde resultera i en gemensam biljettförsälning, marknadsföring och samordnade eller gemensamma hemsidor. Det här vore en guldgruva och därmed viktig grund för driftsbolaget när olika konferenspaket skall sättas samman.

Utöver detta tror jag att hela Åland skulle må gott av ett åländskt lokalt kultursamarbete där olika kulturområden, föreningar, organisationer samarbetar för att finna nya vägar och möjigheter. Kulturprojekt när helt olika genrer möts är så spännande. Här kan man också bjuda in näringslivet. Ett exempel kunde vara att ge företag möjlighet att ingå sponsoravtal med unga löften.


Vill man utanför Ålands gränser finns 400 miljoner euro att söka om man tillsammans med områden från fem andra länder arbetar kring något som kunde identifieras som europeisk kultur.


Kulturen är en viktig del av den kommunala självstyrelsen. Stadens kulturpolitik vill utvecklas mot gränsöverskridande evenemang och kunde säkert bidra till samarbetet.

Alancia ligger nära andra kulturhus - stadsbibliotektet, konstmuseet osv. Här kan finnas många samarbetsmöljigheter.

Landskapet har ett övergripande ansvar för kulturpolitiken. Landskapsregeringen skall se till att det finns tillgång till kultur på hela Åland. Landskapsregeringen fördelar också medel till föreningar och projekt. För att främja samverkan mellan turism, kultur och näringsliv stöds ny företagsamhet samt projekt som synliggör och ökar efterfrågan på kulturföretags tjänster.

Alla möjligheter finns - det gäller att ta dem tillvara!

torsdag, augusti 30, 2007

Akton för 30-gata

Några av våra grannar tog kontakt i somras och ville få igång en aktion för en tryggare trafiksituation. Vi träffades, studerade lite om trafikplanering och kom fram till att vi vill att hastigheten på Askuddsvägen tas ner till 30 km/h.

Det vill vi att skall göras med timglasavsmalningar, trafikdelare, målning av hastighetsbegränsningen på vägytan och kraftigt belysta övergångsställen.

Dessutom vill vi att staden inköper fler hastighetstavlor. De är oerhört effektiva väckarklockor!

Vi skall lämna in ett medborgarinitiativ.

Askuddsvägen genomgår en generationsväxling. Mångar barn bor och leker på området som genomskärs av en matargata som visserligen är begränsad till 40 km/h men där det ofta går mycket fortare.

Hoppas verkligen att vår aktion leder till handling.

onsdag, augusti 29, 2007

Desperate Housewives - premiär idag för mig

Kroppen kan man inte råda över. Ibland säger den ifrån. Det är länge sedan sist, men nu har jag kroknat i feber och halsont. Kanske inte så överraskande när skolstarten inletts och alla bobbor träffas och blandas.

Idag har jag knappt lämnat sängen. Ibland har jag slumrat till och sovit bort någon timme. En stor del av dan har jag frossat i Desperate Housewives. En serie jag hört talas om man aldrig tagit mig tid att titta på. Den är riktigt bra - kanske till och med lite beroendeframkallande? Mycket humor och ett lättsmält sällskap. Inte så djup kanske - måste allt vara det?

I varje fall är det en ganska skarp kontrast med vad jag sysslar med normalt. Idag har jag missat centerns lagtingsgrupps möte, energigruppens möte, den beslöt att kommunicera över nätet idag när jag inte kunde närvara. Jag skulle också varit på Eckerö centerns val kick-off m. fl. möten med enskilda personer. Synd men vad gör man...

Det kommer nya betydligt piggare dagar...

söndag, augusti 26, 2007

Skratt som motion

Jag läser just nu "Den självläkande människan" av Susanna Ehdin.

Hon berättar i boken att skratt fungerar som inre jogging. Skratt tiofördubblar hjärtfrekvensen på tio sekunder mot 10 minuter om du ror. Skratt ökar energianvändningen med 75% jämfört med vilostadium. Musklerna i bröstet, mellangärdet, skuldrorna, halsen och ansiktet påverkas. Dessutom masseras samtidigt viktiga inre organ. Blodcirkulationen stimuleras och syreupptagningsförmåkan ökar.Andningen påverkas också positivt av ett gott skratt. Efter skrattet infinner en skön avslappning. Skratt främjar immunförsvaret. Ser man något komiskt i en besvärlig situation upplevs den mindre hotande och mindre stresshormon utlöses. Skratt har en befriande effekt på oro och ångest. Det går inte att skratta och vara orolig samtidigt!

Flödet i kroppen påverkas också av glädje och eufori. Det är därför viktigt att varje dag göra saker man blir glad av.

Sexualitet är också viktigt. Särskilt om man är man lär man leva längre om man har ett aktivt sexliv. Hon hänvisar till en engelsk studie som visar att dödligheten bland män halveras (?) när man har samlag minst två gånger per vecka jämfört med mindre än en gång per månad. Jag har inte hittat något om kvinnor...

Hon påpekar också att relatiner blir vad vi gör dem till. I en bra relation med stor närhet och känslomässig kontakt blir följden bättre hälsa. De som har nära relationer lever betydligt längre.

Boken behandlar också mineraler, matens betydelse och mycket mer.

En riktigt skön och positiv bok som visar att man kan gör mycket själv för att få ett bra liv!

lördag, augusti 25, 2007

Vad har jag att komma med?

Jag träffade politikerkollega i veckan. Vi var i Kemi. Kollegan är på många sätt speciell (i verkligen positiv mening). Jag hade inte träffat henne på ett halvt år och var förstås nyfiken på vad hon haft för sig sedan vi sågs sist.

Hon har gift sig. Varit två gånger till Californien varav hon köpte ett hus den ena gången. Hon har genomgått granskning med sin numera äkta hälft och godkänts som adoptivförälder. Dessutom är hon gravid. Hon har fått ett vikariat som VD i ett 40-manna företag. Vid nyår flyttar hon till Californien. Därför har hon har anmält sig som volontär till Hillary Clintons presidentkampanj. En sak till - hon har konverterat till judendomen....

Ja, jag. Vad har jag gjort...? Vad berättar man efter det här?

fredag, augusti 24, 2007

Snart blir byggsektorn på svenska

Jag har varit i social- och miljöutskottet idag och besvarat frågor om förslaget till ny plan- och bygglag. Om den nya lagen godkänns kommer det att betyda mycket för hela byggbranchen. Det kanske allra viktigaste är att byggbestämmelserna och därmed alla anvisningar om hur olika konstruktioner skall göras, utbildningar för byggare mm kommer att finnas på SVENSKA. Jag förstår egentligen inte hur det fungerat före. Jag har fått mig till dig skräckhistorier där man inom branchen fått gissa sig till vad det står när man inte hittat informationen på svenska...

En annan ambition med lagen är att det skall bli smidigare hantering av bygglovsärenden och att fler mindre byggen skall kunna förverkligas utan bygglov (skärmtak, inglasade terasser osv).

Förstås har vi också tänkt på att kvaliten skall höjas och därmed förhoppningsvis få färre mögelhus i framtiden och förstås skall miljöhänsyn tas.

onsdag, augusti 22, 2007

Vårfågeljakt, snus, drivgarn, Båtskären...Förslag som skulle förbättra förtroendet för EU

EU har problem med att vinna folkets förtroende. Det är inget unikt för Åland, missnöje finns runt hela Europa. Jag har kommit fram till att det beror (åtminstone) på två faktorer och båda dessa har vi ålänningar drabbats kännbart av.

Det ena är nivån och omfattningen av EUs beslutsfattande. EU har gått in för en princip (subsidiaritetsprincipen) vilken kan sammanfattas att beslut ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Det är bra. Men följer EU sin egen regel ? Beslutet att förbjuda vårfågeljakt ser jag som ett typexempel - har beslutet fattats på rätt nivå? När jag frågade fick jag svaret att fåglar är vårt gemensamma ansvar - de flyttar mellan länder och regioner. Därför skall EU besluta.

Inom många områden som tex miljölagstiftning och terroristbekämpning behövs gemensamma övergripande målsättningar men frågan är hur detaljerade besluten behöver vara.

När det gäller vårfågeljakt kunde EU besluta att fågelstammarna skall vårdas och att insatser måste vidtas om stammarna minskar. Sättet hur man skulle vårda stammen borde vara ett lokalt beslut.

Vistas man ute på sjön nu kan man se sjöfågelhonorna fostra sina duniga ungar. Hannarna har flygit sin kos. Domstolen i Luxemburg anser att det skulle vara bättre för stammen att bedriva jakten nu på hösten! Inte särskilt bra för stammen att jaga honor med ungar.

Ett annat exempel är förbudet mot att fiska med drivgarn i hela Östersjön, när Tumlarna som behöver skydd inte finns i de norra delarna.

Det andra problemet är att systemet gör det möjligt att använda EU för egna syften. Vi skall självklart ha ett rättssäkert samhälle där den som tycker att man blivit illa behandlad skall kunna protestera. Men idag verkar bevisbördan ligga på den som blivit kritiserad - man har fel tills man har bevisat motsatsen. Detta kan vara ödesdigert för att främja utveckling i samhället.

Två aktuella exempel som kan hänvisas till detta är anmärkningen Åland fått för att Båtskärsarkipelagen inte klassats som SSO-område (särksilt skyddsvärt område). Att SSO- klassa Båtskären kunde på sikt försvåra möjligheten att bedriva vindkraft där. Kravet att SSO-klassa kom efter att en anmälan nått kommissionen om att en flyktig, globalt mycket ovanlig fågel (Alförrädaren) skulle ha vistats där. Bird Life påstår - vi måste överbevisa. Lyckas det inte kan det försämra möjligheten för utveckling av förnyelsebar energi på Åland - och på sikt försvåra för oss att leva upp till kraven på andel förnyelsebar energi som EU ställer.

Det andra exemplet är snusfallet. Frågan är om EU överhuvudtaget skulle granskat den här frågan om de inte skulle fått in en anmälan? Det får vi aldrig veta. Snus är skadligt för hälsan - det innehåller nikotin. Men innan kommissionen fört ärendet till domstol hade jag hoppats att man tagit sig en funderare på om det är rimligt att allehanda tobaksprodukter säljs fritt i Europa men att just det nordiska snuset skall vara förbjudet? Dessutom förespråkar EU fri konkurrens, Det är inte rättvist att endel får sälja men inte andra på samma rutt.

Det här problemställningarna och frustrationen delar jag med många och det finns ett starkt stöd för förändring runt om i Europa.

För att slippa tampas med den här typen av domstolsärenden i framtiden behövs fortsatta insatser parallellt med vårt arbete för att få större åländskt inflytande i EU.

tisdag, augusti 21, 2007

På rätt plats, vid rätt tidpunkt med rätt personer

Vad är det som egentligen påverkar? När fattas egentligen ett beslut? Inom mitt arbete med politik och framförallt inom EU har jag noterat att det gäller att var på rätt plats, med rätt personer vid rätt tidpunkt. Man måste ha någon form av extra känsla för när och var viktiga saker diskuteras.

Hur kom det sig egentligen att Åland i tiden blev finskt? Ledamöterna inom Nationernas förbund lär ha besökt Åland innan de fattade det avgörande beslutet för att själva bilda sig en uppfattning om vilket som skulle passa Åland bäst att tillhöra Finland eller Sverige.

Vad gjorde att de vid sitt besök fick uppfattningen att det var Finland kan man fråga sig.

Hur mycket påverkades de av att de under sitt besök åtminstone två gånger blivit bjudna på kaffe hos önningebykonstnären Hanna Rönnberg där hon förklarat att Åland är en juvel som Finland aldrig skall lämna ifrån sig.

Kanske det var det som avgjorde? Vem vet? Hon fick fram det hon ville var på rätt plats, vid rätt tid med rätt personer

söndag, augusti 19, 2007

Inga datorer på hela min utbildning!

I går döptes Junie, omgiven av alla när och kära på en fantastisk plats med utsikt över skärgården i norra Saltvik. På altanen berättade prästen Jon Lindeman att Gud lovat att vara med Junie och oss alla andra vad som än händer i alla dagar. Gudmor Alexandra läste en vacker dikt och till kaffet underhöll alla morstar och morbröder proffsigt med brittisk pop och Per Gessle. Det var så fint.På vårt dopkort skrev vi:
Barn är livets mirakel
En liten skyddsängel till Dig och en ask att
spara första locken i och senare dina
mjölktänder.


" Det krävs en hel by för att fostra ett barn"
Afrikanskt ordspråk


Vi vill gärna vara en del av den
gemenskapen.

Lycka till i livet Junie!

Britt & Ralf
Lisa, Erik och Johan

Jag är gudmor åt Junies pappa - kan man vara gurfarmor eller fargudmor? Det spelar inte så stor roll vad man kallas men det har verkligen varit en gåva att få följa David och nu hans lilla nya familj.

Det är på andra man märker att tiden går. Själv blir man ju inte äldre...(om jag ändå kunde infoga en smiley)

I vissa fall går utvecklingen fort. Jag är som märks ingen fena på datorer. Jag gick ut min utbildning 1988. Vi använde under mina studier inga datorer alls! Jag gick några timmar programmering - det var allt och senare minimalt användbart.

När jag skrev min avhandling hyrde jag en dator för 500 mk/månad. Då var jag på vågens framkant!

fredag, augusti 17, 2007

TV-satsningar ger en spännande mediahöst - viktigt att det blir rättvist

Vi har framför oss en spännande mediautveckling - och det verkar gå snabbt. Båda tidningshusen är på väg in i lokalTV/internet-världen på allvar. Politiskt har vi ett ansvar att se till att alla får tillgång till det nya utbudet.

För att sända ut TV finns Smedsbölemasten som finansierats med skattemedel och som förvaltas av Ålands Radio. Idag finns en ledig kanal att fördela. I dagsläget så länge man inte själv producerar någon TV kan Ålands Radio hantera fördelningen av sändningstider. Det är oerhört viktigt att det sker en rättvis behandling - att det som vill sända TV har chansen och att fördelningen av bästa tiderna blir rättvis. Det blir således en angenämn fråga att ta ställning till - hur skall fördelningen gå till - den som bjuder högst vinner?

Ett annat alternativ är att skaffa flera kanaler - men det kostar eller kan man tänka sig att införa sk "blandTV" på nytt och släcka ner någon av de befintliga kanalerna när det kommer lokala sändningar?

Inom kort tror jag även Ålands Radio också kommer att börja sända lokalt. När det sker bör en uppdelning ha skett mellan distribution av TV och produktion av TV. Hur skall annars Ålands Radio kunna fördela tiderna rättvist om de själva finns med som aktör? Hur uppdelningen skall ske och vilka konsekvenserna blir behöver utredas redan nu.

torsdag, augusti 16, 2007

Allsång har blivit pop

Allsång är idag något helt annat än det var med Bosse Larsson på Skansen på 70-talet. Förutom att publikrekorden idag avlöser varandra på Skansen på tisdagar blir repertoaren allt bredare.Kritiken är ganska blygsam mot evenemanget. Senast har framförts att Allsången domineras av män och när en av nättidningarna frågar sina läsare så håller 61% av dem med.Vi sjunger som aldrig förr. Karaoke är populär festunderhållning. Många roar sig med "Sing Along" hemma.Nu börjar allsången spridas till flera olika genrer. Vad sägs om Allsångsopera som går för fulla hus i Malmö. Kvällen inleds med några grundläggande andningsövningar. Endel får starka upplevelser av att bli ordentligt syresatta. Efter lite textövning och peppning av en skicklig ledare klämmer sedan publiken i med "Till havs" så taket lyfter.När arrangerar någon 60 och 70-tals allsång? Jag kommer direkt!

onsdag, augusti 15, 2007

Tack grönvitt och grattis!

Som ni märker behöver jag en kurs i layout! Bilderna, i lite ologisk ordning visar Erik som lyckligt ringer hem och analyserar spelet, Eivor, kökarsbördig Vasabo hejar på IFK . Skylten. Vasakillen Andreas Björk och hans fanclub eftermatchen.


Erik och jag är koncenterade.


Äntligen fick vi se IFK när de är på topp. Korta bollar och snabbt offensivt spel. Härligt - och resultat gav det 3-1 vinst borta mot VPS inte dåligt.Förutom IFK:S fina spel väcktes en del tankar hos mig om hur arbetet inom IFK kunde utvecklas. Bl.a har VPS en oerhört fin spelkatalog som de ger ut flera dagar på förhand och som finns tillgänglig överallt och som annonsörerna gärna vill delta i. En bra affär enligt VPS.

Missförstånd om vårfågeljakt

Jag fick kaffet i halsen i morse över en felskrivning i Nyan. Artikeln handlar om vårfågeljakten. Räddningen för vår vårfågeljakt - vilken jag försvarar eftersom jag tycker att den sköts på ett ansvarsfullt sätt och i samklang med naturen - är att ta fram en opartisk utredning som visar att det inte finns någon annan lämplig lösning för jakten än just på våren. Denna utredning är påbörjad och görs i samarbete med universitet både i Finland och Sverige.

Antingen har delar av artikeln strukits eller annars har Annika Orre missförstått mig. Av artikeln kan man uppfatta att jag är optimist men ser detta som en omöjlig uppgift. (Hur nu det skulle gå ihop). Att bevisa att det inte finns någon annan lämplig lösning är jag övertygad om att skall vara möjligt. Dessutom hoppas jag att jag skall få fortsätta inom politiken och få vara med och övertyga kommissionen om att vårt sätt att jaga vårfågel är i samklang med naturen och fågeldirektivet.

Däremot svarade jag att det är omöjligt att ge ett datum för när vårfågeljakten är införd på Åland på nytt - det är något annant det.

fredag, augusti 10, 2007

Bellman på fotbollsmatch

Bellman hade varit på en fotbollsmatch. Direkt när han kom ut ur studion krockade han med en bil. Föraren gick snabbt ut ur bilen och frågade Bellman : -Hur gick det? -2-0 till Sverige...


2-0 hoppas jag på inkommande söndag. Nu packar jag ryggsäcken och drar till Vasa med sonen Erik och hejar fram IFK.

Kaffepausen är lönsam

I morse vid kaffepausen diskuterade vi Östersjöns miljö. Olika idéer testades mot varandra.Tänk om vi med vindkraftverk ute på vattnet kunde använda energin till att ge kraft till en kompressor som i sin tur kunde syresätta de döda bottnarna... De döda bottnarna, de borde innehålla massor av energi - borde man inte kunna ta tillvara massorna och röta energi ur dem? Ren energi och samtidigt rensade bottnar! Hm. Något att fundera vidare på.Företagsjätten IBM skaffade för ett tag sedan kaffeautomater till sina arbetsplatser. Ledningen såg framför sig en totalinbesparing när personalen skulle börja ta kopparna med sig till sina skrivbord och jobba vidare istället för att ta paus. Det märkliga var att resultatet försämrades. Vid efterforskningar kunde man konstatera att det var vid kaffepausen de kreativa lösningarna föddes, svar på frågor levererades och olika oklarheter reddes upp. Den sociala samvaron gjorde också att medarbetarna tirivdes och mådde gott och fick därur energi. IBM har återinfört kaffepausen!

Med utblick från Alandicas scen

Det känns som att stå på en grakisk amfiteater, men nu kan man få en uppfattning om hur stora salen i Alandica kultur- och kongress blir i verkligheten.

Jag svängde in via byggplatsen i morse. Nu är scenen gjuten och när man står på den och blickar ut över salen får man en bra känsla över hur rummet kommer att bli. Det sneda golvet där stolarna kommer att placeras i biosittning är gjutet liksom orkesterdiket.

Det händer mycket på byggplatsen just nu. Nästa vecka kommer väggarna till lilla salen och pelarna till den tredje kroppen börjar gjutas.

Allt går enligt planerna. Spännande!Det känns som att stå på en grakisk amfiteater, men nu kan man få en uppfattning om hur stora salen blir i verkligheten.

Jag svängde in via Alandica byggplatsen i morse. Nu är scenen gjuten och när man står på den och blickar ut över salen får man en bra känsla över hur rummet kommer att bli. Det sneda golvet där stolarna kommer att placeras i biosittning är gjutet liksom orkesterdiket.

Det händer mycket på byggplatsen just nu. Nästa vecka kommer väggarna till lilla salen och pelarna till den tredje kroppen börjar gjutas.

Allt går enligt planerna. Spännande!

torsdag, augusti 09, 2007

Är det stora penninganslag som visar att en fråga är viktig?

Hur visar man politiskt att en fråga är prioriterad och att man verkligen vill få till en förändring? Ett enkelt sätt är att lägga in en rejäl summa i budgeten. Det är också en måttstock som jag märkt att används av utredare. Är en fråga prioriterad märks det genom ökade anslag... Det här tycker jag inte om.

Jag tror det är att göra det lite för lätt för sig. För att få effekt ur satsade medel måste man klart och tydligt tala om hur pengarna skall användas. För att kunna göra det måste man samla på sig fakta, ta sig en ordentlig funderare och sedan besluta. Den ledstjärnan har ivarje fall jag följt.

Här om dagen fick jag bekräftat att mitt sätt att tänka inte kanske är så tokigt. Svenska socialdemokraterna satsade stort på psykvården som hårt kritiserats. Inför valet, under budget 2005 lade man in 700 miljoner kronor för att förbättra situationen.

Nu har socialstyrelsen utvärderat vad insatsen haft för effekt och det visar sig att ingenting har gått till vården.

Från verksamheten anser man att pengarna kom för snabbt. Politikerna borde först analyserat behoven och beslutat hur pengarna skulle fördelas. Nu blev det olika projketanställningar och utbildningar som i sig kanske var bra men som inte kom patienterna tillgodo och som heller inte gav något kännbar förbättring på längre sikt .

Viktigt för både oss politiker och för väljarna att komma ihåg när löften om summor haglar.

onsdag, augusti 08, 2007

Åland på Eurosport

Vad det var roligt att se på Eurosport i går! I pausen kom reklam för Beach volley World tour - Now on Åland. Don´t miss it!

Det skall bli spännande att utvärdera vilka ringverkningar turneringen haft på Åland. Förhoppningsvis massor med pengar spenderade i vårt näringsliv men också hoppas jag på att Åland blir känt för en ny skara människor.

tisdag, augusti 07, 2007

Semester och tokrea i Värmland

Jag har varit med familjen på en veckas semester. Vi har varit i en stuga vid Fryken omsluten av Värmlands djupa skogar. Vi har verkligen varvat ner. Tagit det lugnt. Bara varit.

Jag har solat, sprungit sammanlagt 42 km, spelat Skip-Bo och poängpoker, umgåtts med vänner vi har i trakten och shoppat. Det var slutspurt på rean den här veckan. Tok-rea! Jag har ekiperat mig från topp till tå med nya skor, högklackade sixty-seven (har aldrig gått i högklackat förr), Esprit-jeans, väst och kavaj och ett smycke från Baglady. Alltihop för 1100 SEK! 60% rabatt! Det ni! Det absolut största fyndet var ett linne för 19,50 som kostat 149,-. Så nu har jag nya fina kläder och är utvilad. Klar för att börja jobba igen! I morgon bitti är det dags.