torsdag, december 22, 2016

Borde man inte godkänna motioner som är bra?

Kan man vara för något fast man förkastar förslaget eller röstar emot? Har väljarna en rättvis möjlighet att få en bild av vad deras favoritpolitiker har för åsikt i olika frågor och på vilket sätt de jobbar för det?

Oppositionens uppgift i det parlamentariska systemet är att granska makten. Vi ska göra regeringspolitiken bättre. Från centerns sida har vi lagt ner mycket arbete på regeringens förslag till budget. Vi har förstås läst den noga, vi har följt upp med verkligheten där ute – hur fungerar det här förslaget? Vi har utgående från våra slutsatser lagt ändringsförslag, finansmotioner.

Många av motioner fick medhåll i debatten från regeringssidan. Flera håller med om oss att de inte skulle lägga fram en budget där pengar som inte finns borde reserveras för framtida investeringar och ta dessa icke existerande pengar med in i budgeten som ett underskott. Budgeten ska visa hur det finansiella läget verkligen är. Utskottet uppmanar regeringen att kurser i Ålands juridik borde hållas i högskolan, att högskolan ska bolagiseras, att det behövs utbildningsinsatser för barn med autismdiagnos, att förvaltningschefen ska ha en förmansroll i förhållande till avdelningscheferna, att alla ska kunna ta del av TV-utbudet innan skatt kan uppbäras, att svenska språket borde vara prioriterat i budgeten, att det behövs transparens i hur man presenterar antalet anställda inom förvaltningen att det är viktigt att livsmedelsproduktionen på Åland fungerar osv. Trots att våra budgetmotioner får medhåll så förkastas de av majoritets partierna S, Lib och MSÅ. Så har det varit av tradition.

Jag undrar hur människorna ute i samhället ser på vårt system. Att vi håller med varandra men motionerna förkastas för att de kommer från fel håll. Ibland kan säkert ärenden behöva beredas mer, men överlag borde vi fundera över att åtminstone till nästa mandatperiod ha en ny överenskommelse - att bra motioner kan godkännas. Jag tänker också att det kan göra gott för demokratin. Att väljare i högre grad får veta vad lagtingsledamöterna verkligen tycker att är viktigt. För nu är ju de som medverkat till att förkasta förslagen emot frågorna i sak i deras ögon.

I Finlands riksdag motionerar även enskilda ledamöter från regeringspartierna – något jag också skulle välkomna en utveckling emot. Så att regeringen får känna av när den inte levt upp till t ex regionala förväntningar eller jämställdhetsfrågor eller andra hjärtefrågor som förstås även finns inom regeringsblocken. I Sveriges riksdag är regeringens partipiska väldigt hård och ledamöter har till och med avslutat sina uppdrag för att de inte fått följa sin övertygelse. Det är ingen bra förebild. Vi borde utveckla demokratin på bästa sätt.


torsdag, december 15, 2016

Centerns Åland

Centerns Åland styrs av en regering där budget och lagstiftningsarbete är den viktigaste uppgiften.
Transparens är oerhört viktigt så att den åländska befolkningen kan förutse vad som ska hända under nästa år och få en tydlig bild av vad de offentliga gemensamma pengarna används till.
Principer som föreslås ändras aviseras i budget för att sedan efter att lagtinget godkänt det verkställs.
Budgeten är både text och siffror och i centerns Åland följs budgeten upp kontinuerligt för att ha rapportering och klart för oss att det som ska göras hinner genomföras och att text och siffror hänger ihop. Det är nämligen ingen konst att spara genom att inte göra. Men om något inte är genomfört ska det finnas motsvarande pengar kvar.
På centerns Åland fonderar vi pengar för framtiden för att kunna möta och slutföra reformer på ett respektfullt sätt. Vi vill fondera medel för att vara säker på att kunna rätta till tex de orättvisor i lönesättningen som arbetsvärderingen kommer fram till.

På centerns Åland vill vi ha alla med. På centerns Åland är det viktigt att de som har autonomi också får utöva den i praktiken. På centerns Åland fattas inte beslut överstatligt över huvudet på verksamheter som har egen självstyrelse utan självstyrelsen ska respekteras. På centerns Åland har kommunerna rätt att bestämma över det som de genom lag fått rätt att besluta över. Vill en kommun gå samman med en annan kommun och den andra kommunen hellre går samman med en annan kommun så kan regeringen ta på sig rollen att förhandla och diskutera och hjälpa kommunerna att komma till en bra framtida lösning. Men det är inte regeringen som bestämmer över huvudet på dem. På centerns Åland är vi inkluderande och jobbar i dialog. På centerns Åland gör vi vårt yttersta att arbeta för att allmänheten ska ha respekt för politiker och politikers ambitionerna att göra sitt yttersta och på centerns Åland arbetar politikerna för ålänningarna i första hand.

På centerns Åland vet vi att det är tufft att få dagarna att räcka till i det politiska arbetet och att det är svårt att hinna med allt. Ministrarna ska träffa alla föredragande varje vecka för att få avrapportering och ge svar på frågor och hjälpa till för att få frågorna att utvecklas mot rätt mål och till rätt tidpunkt. Det kräver att alla måste prioritera hela tiden. Därför är det oerhört viktigt att göra rätt saker i rätt ordning. Att strategiskt jobba för att resurserna ska användas på bästa sätt och för att alla i förvaltningen ska veta vilken roll den har och känna att regeringen och de ledande tjänstemännen alltid är tillgängliga och kan ge tydliga besked och på så sätt skapa trygghet.

På centerns Åland skulle alla tillgängliga resurser användas för att regeringen och tjänstemannastaben på bred front skulle ha klart för sig vad reformen betyder för Åland och ge förslag på hur den finländska regeringen kan undvika att fatta ett dåligt beslut som kommer att ha dramatiska följder för Åland och den åländska självstyrelsen.

På centerns Åland vill vi se en utveckling mot mer ekologisk odling. Vi vet att finns det en vilja så finns det en väg. Om man behöver göra ett omfattande arbete för att justera i LBU programmet så räds vi inte för det för att få fler ekologiska producenter på Åland.

På centerns Åland kan man inte från regeringens sida delegera ansvaret. Man kan delegera uppgifter men aldrig det slutliga ansvaret. Lyckas man inte få någon extern kraft att ta hand om avbytarsystemet så att våra mjölkproducenter ska kunna ha grundläggande rättigheter så måste regeringen ta det på sig själv och lösa det.

På centerns Åland är livsmedelsklustret oerhört viktigt och att var och en av människorna som arbetar ute i vårt samhälle med att sköta om grisar, mjölka kor, skörda äpplen, gallrar grönsaker och dra upp fisk ur våra vatten oerhört centrala aktörer för att vi ska i längsta möjliga mål vara självförsörjande, veta vad vi äter, utveckla turismen och ha öppna landskap. Mat går att importera men det gör inte öppna landskap. På centerns Åland arbetar vi aktivt för att det i allt högre grad ska vara möjligt att ha kort avstånd mellan jord och tallrik.

På centerns Åland sköter vi om det som fungerar och förändrar där det behövs. För bästa utveckling och hållbara framtid så är det sådant som inte fungerar optimalt som ska vändas till utveckling för att hela samhället ska gå framåt. På centerns Åland håller vi inte med om att försämringar ska kallas för reformer. Reformer är något som ska leda till utveckling, nya inkomster och innovationer.
På centerns Åland vet vi att det är oerhört viktigt med vänner runt om oss i politiken och att det är värdefullt att underhålla dem och vårda dem. Vi skulle heller inte fastna i en ensidig åsikt i att ansvaret för ålandskundskapen ensidigt är någons. Vi skulle göra vårt yttersta för att kontinuerligt sköta relationerna till regering och riksdag i Finland, Sverige, Norden Europa och till Europeiska unionen och dess kommission.
Vi har nära relationer till Finland men ser inte vinsten med att i allt kopiera det som beslutas där. Vi tror på vårt unika samhälle och vet att självstyrelsen ofta behöver egna lösningar för att fortsättningsvis ska vara spännande och livskraftigt. Men ibland är det klokt att göra lika som i Finland.
Vi skulle till exempel gärna haft samma lagstiftning som Finland när det gäller tobakslagstiftningen och förbjuda att man öppet ska få saluföra och fresta med tobak vid våra försäljningsdiskar. Särskilt eftersom det finns en bevisad koppling mellan de som rökt cannabis och de som rökt tobak.
På centerns Åland skulle vi inte först lova medel till Walldorfskolan för att sedan ändra oss när skolåret redan är igång. På centerns Åland vill vi fatta hållbara och långsiktiga beslut och på centerns Åland ska handslag hålla.

På centerns Åland funderar vi på vad det är som gör Åland så intressant och spännande och var Ålands själ finns och vad som är Ålands innersta hemlighet.
Det som verkligen är Åland, det är det som även ur turistisk synvinkel är det mest intressanta med Åland. De turister som kommer till Åland vill ta del av vårt unika Åland och inte en kopia av något annat samhälle. En av de viktigaste delarna i vårt turist-Åland är förstås vår härliga natur men vi får inte underskatta betydelsen av stolta, engagerade människor som vårt samhälle består av. Det betyder inte att det inte ska ske utveckling. Tvärt om. Det som fungerar mindre bra ska börja fungera väl men det som är unikt och bra ska vi inte förstöra.