onsdag, juni 01, 2016

Svenska språket och behovet att ta över personinkomstbeskattningen

Idag har självstyrelsepolitiken tagit största utrymmet i lagtingets debatt.

Jag uppehöll mig vid svenska språket och den planerade social- och hälsovårdsreformen i Finland som indirekt och oavsiktligt från finländsk sida, griper in i den åländska självstyrelsen och påverkar oss.

Jag kunde konstatera att för hundra år sedan var 14% av Finlands befolkning svenskspråkig. Idag är andelen 5.4%. Även om antalet svenskspråkiga bedöms ökas i framtiden så kommer inte andelen av befolkningen som pratar svenska öka eftersom det även andra språkgrupper blir gällande i Finland. Ju mindre andelen svenskspråkiga som finns i Finland desto större blir gapet mellan Åland och Finland. Ålänningarna påverkas även av reformer som görs i Finland så som tingsrättsreformen och överflyttningen av utlänningsärenden till migrationsverket. De är exempel där det blir svårare att få en garanti för att ålänningarna i framtiden bemöts på svenska. Vid Alexandersinstitutet siar man att ryskan kommer att vara ett lika stort språk som svenskan i Finland 2050. Detta i sin tur leder till en ny typ av språkdebatt. Finland har ett åtagande att bevara det svenska språket. men engagemanget har visat sig ha övrigt att önska.

Från åländsk sida måste vi konsekvent och kraftfullt driva Ålands rätt till svenska i Finland och det arbetet får inte ta vilopaus en enda dag.


Vidare börjar det växa fram en enighet i Ålands lagting om att det bästa och enklaste sättet både för Åland och Finland att lösa de ekonomiska konsekvenserna som utan åtgärder kommer att drabba Åland med den planerade social- och hälsovårdsreformen kunde vara att Åland övertar personinkomstbeskattningen. Inget dramatiskt alls. Det rör sig om mindre summor än kommunalskatten som vi redan hanterar. Det skulle även vara en bra morot och ett ökat samband mellan Ålands skattekraft och det offentliga Ålands inkomster.

Vi vill gärna hjälpa till och föra denna fråga till en klok och smidig lösning.
Så kunde man kort sammanfatta mitt anförande idag.

Inga kommentarer: