lördag, december 05, 2015

REGERINGEN ÄR TVEKSAM TILL VINDKRAFTSSATSNING OCH SKAPAR EN NY MEDICINSK KLINIK.


Jag går igenom Ålands regerings sju protokoll med beslut som fattats under torsdag och fredag.

Styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård har vid sitt möte den 20.11.2015 fattat ett beslut om att sammanslå rehabiliterings- och geriatrikliniken och medicinkliniken. Den nya kliniken ska heta medicinkliniken. Nu har beslutet fastställts av landskapsregeringen.
Styrelsen önskar att sammanslagningen fastställs så att den nya sammanslagna kliniken kan inleda sin verksamhet den 1.1.2016. Styrelsen motiverar sitt beslut med att en sammanslagning förväntas förbättra läkarbemanningen på rehabiliterings- och geriatrikliniken samt minska på antalet hyrläkare inom kliniken. Vidare är målsättningen att kunna använda vårdplatserna effektivare då patienter kan förflyttas inom den nya kliniken utan in- och utskrivning.

Det verkar vettigt att man ska kunna flytta patienten utan att det i sin tur medför en massa byråkrati. Däremot så konstaterar styrelsen att den sammanslagning av enheter som gjordes i syfte att förbättra läkarbemanningen 2014, inte lett till någon förbättring inom läkarsituationen. En redogörelse som jag saknar i beredningen är hur det är med personalens kompetens och om den tas tillvara på bästa sätt med denna förändring. Det verkar vara en verklig bredd på verksamheten och en sammanslagning av många olika kunskapsområden – om jag förstår rätt allt från rehabilitering, demens, palliativvård... Jag hoppas att personalen varit delaktiga i reformen så att inga onödig kraft behöver spillas på frågor man inte tänkt på utgående ifrån hur det fungerar i verkligheten. Annars borde man kanske kunna hitta en lösning på hur man kan flytta patienter mellan avdelningar utan att skriva ut dem.


Regeringen ställer sig tveksam till vindkraftssatsningen Södra Midsjöbanken.
Regeringen menar att byggandet av en vindkraftspark där kan ha allvarliga negativa effekter för övervintringen av framförallt alfågel till följd av habitatförlust. Dessutom bidrar den stora förekomsten av blåmusslor till att dykänder, såsom framförallt alfågel men även ejder, sjöorre och svärta, gärna uppehåller sig inom området. Regeringen vill att det utreds vidare hur stora de negativa effekterna blir av byggandet av en vindkraftpark vad gäller framförallt flyttande och övervintrande fåglar.

Jag tycker det är trist att landskapsregeringen krånglar i vindkraftssatsningen. Vår erfarenhet är att vindkraftsparken utanför södra Mariehamn är kanske den fågelrikaste i Finland. Regeringen själv har fått kämpa för att kunna ge tillstånd för vindkraftspark just med motiveringen att fågelarter kan störas. Då var det alförrädaren. Det fanns inte många argument som höll när man hävdade att de skulle störas av vindkraftsparken.
Ett positivt beslut är dock beslutet att reducera antalet invasiva predatorer som mink och mårdhund samt skyddsjakt på räv i naturreservaten Tingön, Fjärdskär och Harvgrund som utgör ett hot mot den lokala faunan.


Till sist vill jag lyfta en konstig skrivning i ett beslut till regeringen i Finland där Ålands regering ger ett utlåtande över regeringens proposition till riksdagen med förslag till elsäkerhetslag.

”Eftersom förslagets frågor i allt väsentligt bedöms ligga inom området för landskapets lagstiftningsbehörighet så har landskapsregeringen i detta skede inga synpunkter på förslagets materiella innehåll.”

Skulle Ålands regering haft synpunkter om det var utanför vår behörighet , dvs att vi inte skulle ha rätt att besluta om det. Hoppas syftningsfelet blev rättat innan svaret åkte iväg.

Inga kommentarer: