lördag, maj 09, 2015

Ålands hälsning till Östersjöfonden och pristagarna 2015

Sällan är lyckan så stark som när det går att se resultatet av ett miljöarbete. Det kan vara en sjö eller vik där vi ser lite färre alger, ett mätresultat som visar bättre värden eller ett politiskt beslut som väntas arbeta i rätt riktning. Östersjön omges av 90 miljoner människor. Det finns ändå få platser där Östersjön är så central och så nära som Åland. Östersjön omsluter oss och påverkar och påminner oss om sin existens och sitt tillstånd varje dag. Hur Östersjön mår påverkar Åland inom alla områden. Utan hav inget liv. Det finns många organisationer och institutioner som värnar om Östersjöns miljö. Landskapet Åland är engagerat i flera av dem. Den åländska rösten för Östersjön blir kraftfull om samma budskap framförs tydligt från åländsk sida, på samma sätt, i samtliga organisationer och om man lyckas lobba in sitt budskap så att även andra länders representanter uttrycker samma synpunkter och önskemål. Östersjöfonden arbetar för hela Östersjöregionen och skapar uppmärksamhet genom olika insatser till förmån för vårt gemensamma och känsliga innanhav. Årets tema för prisutdelningsceremonin är ”Alla utsläpp är lokala”. Det är ett träffande påstående och en god påminnelse. Östersjöns grundare Anders Wiklöf insåg allvaret med Östersjöns tillstånd redan för 26 år sedan och konstaterade att något behöver göras. Tack vare honom finns idag Östersjöfonden. Östersjöfondens ändamål är att främja och stöda vetenskaplig forskning samt annan verksamhet som rör skyddet av Östersjöns miljö. Östersjöfonden delar ut priser, stipendier och understöd för avgörande miljöinsatser och har även som en viktig del av sin verksamhet att sprida information och kunskap om Östersjöns miljö och dess betydelse. Från det offentliga Åland vill vi framföra våra varmaste gratulationer till gotlänningen Jan Larsson som belönas med 20 000 euro för sitt arbete som drivande kraft för den allmännyttiga ideella organisationen Forum Östersjön och dess projekt Rädda Burgsviken. Han har samlat hela samhället för att ta sig an den miljökollaps som skett i Burgsviken, Gotlands största Östersjövik. Rädda Burgsviken-projekt har också blivit en förebild för det åländska projektet Rädda Lumparn. Vi gratulerar även mottagaren av Ålandspriset - Jordbrukaren och entreprenören Mats Häggblom från Germundö gård som belönas med 3 000 euro för sitt långvariga och banbrytande arbete för ekologiskt jordbruk. Han har bland annat återintroducerat sädesslagen spelt och emmer på Åland. Han har även byggt en mottagningsstation för ekologiskt odlad spannmål. Häggblom har också på eget initiativ anlagt en våtmark på sina ägor för att minska näringsbelastningen till havet. F.d. EU-parlamentariker, biståndsminister Isabella Lövin, Sverige, gratuleras till Lasse Wiklöf-priset. Priset hon tilldelas för sitt arbete i Europaparlamentet för fiskbestånden i Östersjön. Hon var den drivande kraften i reformen av EUs gemensamma fiskepolitik, vilket möjliggör en förbättring för fisken i Östersjön. På ålänningarnas vägnar vill jag framföra gratulationer tack och lyckönskningar till samtliga pristagare samt till Östersjöfonden för dess värdefulla arbete till förmån för Östersjöns bästa. Britt Lundberg talman

Inga kommentarer: