lördag, april 18, 2015

Varför heter Ålands regering "Ålands landskapsregering"?

Varför heter Ålands landskapsregering just Ålands landskapsregering? Är det inte Ålands regering? Eller menas det att det finns fler regeringar på Åland? ”Av språket fordras rätt och slätt att det bär fram det som man menar”, myntade Konfucicus (555 f. Kr.). I Sverige och Finland benämns regeringarna: Sveriges regering respektive Finlands regering. Varför heter inte den åländska regeringen just Ålands regering? I exempelvis Österbotten, Egentliga Finland och Nyland finns landskapsförbund där kommunerna tillsammans arbetar med gemensamma frågor. Den praktiska verksamheten i t. ex Österbottens förbund leds av en landskapsstyrelse med 13 medlemmar. Landskapsstyrelsen utses av landskapsfullmäktige. Landskapsstyrelsen leder den praktiska verksamheten, bereder de ärenden som behandlas av landskapsfullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut och ser till landskapets intressebevakning. Det är alltså ett kommunalt samarbetsorgan. För en utomstående som studerar det åländska och det finländska politiska systemet blir säkert förvirrad av att benämningarna är så lika - Österbottens landskapsstyrelse och Ålands landskapsregering, medan de i verkligheten inte har något gemensamt. De har olika uppgifter och ansvarsområden och är på olika nivå. Självstyrelsens benämningar ska inte sammanblandas med de kommunala begreppen. Än mer angeläget blir en förändring i och med att den finländska Centern lanserar självstyrelse för alla landskap i Finland. Något som inte ska jämföras med den åländska självstyrelsen eftersom den tilltänkta landskapssjälvstyrelsen bl. a inte innehåller någon lagstiftningsmakt. Med samma motivering borde begreppet ”landskapslagar” ersätts med ”åländska lagar”. Vikten av att särskilja begreppen och höja den åländska profilen och att bevaka och befrämja den åländska självstyrelsens status är angeläget. Självstyrelsepolitiska nämnden uppdrar i sitt yttrande till landskapsregeringen i samband med arbetet med det nya självstyrelsesystemet att det även för ordet ”självstyrelse” är angeläget att hitta benämningar som på ett bättre sätt beskriver verkligheten. Självstyrelse används i fråga om kyrkan och kommunerna och när ordet översätts från finska så leder ”självstyrelse” närmast tanken till ”självförvaltning”, vilket är långt ifrån lagstiftningsmakt och den territoriella autonomi som Åland har. I Ålandskommitténs delbetänkande välkomnas redan att begrepp som ”riket” behöver övervägas. Från lagtingets sida stävar vi till att använda ”Åland” och ”Finland” konsekvent istället för ”landskapet” och ”riket”. Åland är en på folkrätten grundad autonomi. Begreppet autonomi används internationellt för att beskriva områden som har lagstiftnings-, budget- och förvaltningsmakt. Självstyrelsepolitiska nämnden förordar för sin del begreppet territoriell autonomi. Det gäller än idag det som Konfucius myntade för mer än 2500 år sedan – att språket ska bära fram det man menar. Det är angeläget att ord och begrepp ses över i samband med att det nya självstyrelsesystemet arbetas fram, så att systemet även språkligt blir tydligt och att begreppen beskriver vad som avses. Att införa nya benämningar tydliggör dessutom att det är fråga om en systemförändring för vår självstyrelse och ger den åländska självstyrelsen rättvisa.

Inga kommentarer: