torsdag, oktober 13, 2011

Beslut för rättvisa och jämförbara vitsord

Ett gigantiskt projekt där 11 ämnesvisa lärargrupper arbetat med att uppdatera grundskolans läroplan och föreslå kriterier för bedömning har gått i mål. Det har resulterat i att vi nu har kriterier för vitsordet 8 för årksurs 6 och avgångsklassen i alla olika läroämnen och en uppdaterad läroplan för grundskolan. Tack vare kriterierna kommer nu vitsorden att bli mer jämförbara och rättvisa. Det kom...mer att underlätta när man skall föra utvecklingssamtal och bli lättare att formulera vad skolan förväntar sig av eleven. Det kommer också att bli lättare för föräldrar och elever att bilda sig en uppfattning om vad som krävs och vilka delar man behöver arbeta mera med. Tack alla som bidragit. Den nya bedömningen införs hösten 2012, så att förberedelser och fortbildning hinner genomföras.

Inga kommentarer: